An Aimsir Chaite Rialta

Aimsir Chaite
Id reimniú (grúpa)
Briathra aon siollach m. sh. bris, ól, féach

  • Briathra tosú le consain (b,c,d,f,g, 7srl)
 - cuir seimhiú tar éis an chead chonsan
m.sh. Bris - Bhris mé : I broke
  • Briatha tosú le guta (a,o,u,i,e)
- cuir d' roimh an ghuta
m. sh. Ól - D'ól mé : I drank
  • Briathra tosú le 'f'
- cuir d' roimh an f agus cuir seimhiú tar éis
m. sh. Féach - D'fhéach mé : I watched

  • Chun 'muid' (we) a chur in iúl
- cuir -amar nó -eamar le deireadh an bhriathair
m.sh. D'ólamar - we drank
          Chuireamar - we put

'Leathan le Leathan
 Caol le Caol'

Guta leathan a, o, u = amar
Guta caol i, e = eamar

An 2ú reimniú (grúpa)
Briathra le dhá shiolla nó nios mó m. sh. ceannaigh, deisigh, oscail, imir

  • Tá an tús mar an gceanna leis an 1d reimniú ACH chun muid a chuir in iúl
- má chriochnaíonn an briathair le -aigh nó -igh tóg an deireadh sin agus cuir -aíomar nó -íomar leis
m. sh. Ceannaigh - cheannaíomar : we bought
           Deisigh - dheisíomar : we fixed
- le briathra eile nach gcriochnaíonn ar -aigh nó -igh tóg an guta nó dhá ghuta dheireanach agus cuir  -aíomar nó -íomar leis
m. sh. Oscail - D'osclaíomar : we opened
           Imir - D'imríomar : we played

An Foirm cheisteach : Ar + seimhiú + consain - Ar chuir tú?
Ach
Ar + 0 + guta - Ar ól tú?

An Foirm Dhiultach : Níor + seimhiú + consain - Níor chuir
Ach
Níor + 0 + guta -Níor ól

No comments:

Post a Comment